(1)
Khamidov Obid Abdurakhmanovich; Urozov Uktam Bakhtiyor ugli; Shodieva Nodira Egamberdievna; Akhmedov Yakub Amandullaevich. Ultrasound Diagnosis of Urolithiasis. CAJMNS 2021, 2, 18-24.